UCAPTAMA

Ucaptama 1
“Membangun Intelektual Muslim Berfikiran Global”
Prof. Dato’ Dr. Ab. Halim Bin Tamuri
Rektor
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia

Ucaptama 2
“Dimensi Global Dalam Kurikulum Pendidikan Islam”
Tuan Wan Ramdzan Bin Wan Mamat
Pengarah
Bahagian Pendidikan Islam (BPI), Kementerian Pendidikan Malaysia

Ucaptama 3
“Memanfaatkan Arus Globalisasi Dalam Pembangunan Pendidikan Islam Kontemporari”
Dr. Zaharan Binti Hussin
Ketua
Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya